תקנון ומדיניות פרטיות

מבוא

מרכז הספורט הלאומי ת״א בע״מ, ח.פ 510861842, מרח' שטרית 2 תל אביב (להלן: "מרכז הספורט") מקדם בברכה את המשתמשים באתר האינטרנט של הוולודרום הלאומי ע״ש סילבאן אדמס שכתובתו velodrome.org.il (להלן: "הוולודרום" ו-"האתר", בהתאמה). הוולודרום הוא אולם ובו מסלול אופניים המשמש למרוצי אופני מסלול (Track Cycling). 

 

השימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או בשירותים ו/או ביצוע עסקאות דרך האתר ו/או כל שימוש אחר באתר (להלן: "השימוש באתר") כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה להלן (להלן: "התקנון"). בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין התקנון לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות התקנון.

 

על כל אדם אשר שימוש באתר (להלן: "משתמש"),  לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתו לאמור בתקנון.

 

האמור בתקנון זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך.

השימוש באתר

 1. האתר עומד לרשות המשתמשים כמות שהוא(AS IS) .
 2. זמינות המידע והתכנים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של מרכז הספורט ו/או מי מטעמו עם צדדים שלישיים. לפיכך, מרכז הספורט יהא רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר כל תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 3. שום מידע המתפרסם באתר אין מטרתו, ולא יפורש, כייעוץ לגבי כדאיות ביצוע או הימנעות מביצוע עסקה ו/או פעולה כלשהי. 
 4. התכנים והמידע באתר מוצגים לצורך אינפורמטיבי בלבד ואין בהם כדי לחייב את מרכז הספורט. התמונות המוצגות באתר הנן לצורך המחשה בלבד. האמור באתר אינו מהווה מצג או נטילת אחריות כלשהי מצדו של מרכז הספורט והוא אינו אחראי לכל מצג, מפורש או משתמע, לרבות, בין היתר, בקשר להתאמה למטרה ספציפית של כל מוצר או שירות או בנוגע לעניין כלשהו הקשור לאיכות, הלימות, האמיתות, מידת הדיוק, האמינות, ההתאמה, השלמוּת, הרציפות, לוח הזמנים או העיתוי המתאים – וזאת בין אם ביחס למוצר, שירות, או תוכנה כלשהם ובין אם ביחס לתכנים כלשהם שבאתר. 

הגבלת אחריות

 1. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון, בכל מקרה ובשום מצב מרכז הספורט ו/או מי מטעמו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:
  1. לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר או בשירותים המוצעים דרכו ו/או מעשה או מחדל של מרכז הספורט ו/או מי מטעמו;
  2. לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה במרכז הספורט, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של התקנון ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט מרכז הספורט עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;
  3. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת);
  4. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת; ו-
  5. לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים או יישומים מהאתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל: 
  1. ייתכן כי במסגרת השימוש באתר, עשוי מרכז הספורט לספק פרסומות לשירותים או מוצרים של צדדים שלישיים. מוסכם, כי פרסומות אלו ניתנות למרכז הספורט לפרסום בלבד, וכי האחריות הינה של המפרסם בלבד. למרכז הספורט אין כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי השירותים או המוצרים או כל מידע אחר המופיע בפרסומים כאמור, ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד מרכז הספורט ו/או מי מטעמו הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש במוצרים ו/או בשירותים כאמור;
  2. ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשוי מרכז הספורט לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. מוסכם כי אין למרכז הספורט כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר (המפורטת להלן) אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד מרכז הספורט ו/או מי מטעמו הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו;
  3. השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. מרכז הספורט ו/או מי מטעמו, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע;
  4. האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ואין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם; ו-
  5. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. מרכז הספורט נוקט במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. מרכז הספורט אינו מתחייב שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בשימוש באתר, ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את מרכז הספורט ו/או מי מטעמו מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד מרכז הספורט ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

הגבלת השימוש באתר

 1. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, מרכז הספורט יהיה רשאי למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר או לחסום את המשתמש משימוש באתר, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (ב) המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש (או כל הוראה אחרת שתופיע באתר); (ג) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במרכז הספורט ו/או במי מטעמו ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר; ו-(ד) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושמרכז הספורט מצא לעצמו לנכון, לפי שיקול דעתו הסביר בנסיבות העניין.
 2. במקרים כאמור יהא מרכז הספורט רשאי, בין היתר ומבלי לגרוע, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של מרכז הספורט, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר מרכז הספורט ימצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינו ו/או על זכויותיו ו/או זכויות צדדים שלישיים.
 3. אם המשתמש הינו קטין/ה (מתחת לגיל 18), השימוש באתר מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס של המשתמש לתקנון, לרבות למדיניות הפרטיות המפורטת בו להלן. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור, המשתמש מתחייב להימנע מלעשות כל שימוש באתר.

מדיניות פרטיות

 1. מרכז הספורט מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר והוא  מחויב לשמור עליה. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה, וכל מידע מזהה אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת מרכז הספורט במסגרת השימוש באתר (ביחד להלן: "פרטי המשתמש") יהיו כפופים להוראות המפורטות להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"). נוסף על האמור לעיל, בעת השימוש באתר, יכול וייאסף אודות המשתמש מידע שאינו מזהה אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטי המשתמש. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, כגון: פרסומות שקרא המשתמש באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה ועוד (להלן: "מידע סטטיסטי"). המידע הסטטיסטי שייאסף במסגרת השימוש האתר יהיה כפוף גם כן למדיניות הפרטיות. מובהר כי פרטי המשתמש יישמרו במאגרי המידע של מרכז הספורט.
 2. לא חלה על המשתמש כל חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש שלו למרכז הספורט ומסירת פרטי המשתמש כאמור נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה של המשתמש. על אף האמור, מובהר כי ככל שיבחר המשתמש שלא למסור את פרטי המשתמש, ייתכן כי לא יוכל לעשות שימוש באתר, כולו או חלקו.
 3. ככל שבמהלך השימוש באתר ו/או ביצוע כל פעולה בו המשתמש מוסר למרכז הספורט פרטים אודות אדם אחר, על המשתמש לקבל את הסכמת אותו אדם עבור מסירת המידע למרכז הספורט, אחסונו, השימוש בו ועיבודו, בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות. מובהר כי משתמש אשר מסר למרכז הספורט פרטים אודות אדם אחר מבלי לקבל את הסכמת אותו אדם יהיה אחראי באופן בלעדי בגין מסירת הפרטים למרכז הספורט.
 4. המטרות. השימוש של המשתמש באתר ומסירת פרטי המשתמש למרכז הספורט מהווה הסכמה מצדו של המשתמש לכך שפרטי המשתמש יוחזקו וינוהלו על ידי מרכז הספורט, וכי עשוי להיעשות במידע זה שימוש, למטרות הבאות: הפעלת וניהול האתר, מתן שירותים למשתמש ואספקת שירותים, לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים הזמינים באתר, יצירת קשר עם המשתמש, שליחה של מסמכים (הצהרות, חשבוניות, תזכורות, וכיו"ב) למשתמש, ביצוע תשלומים, רכישת מוצרים ושירותים באתר, שליחת הודעות למשתמש שאינן בעלות אופי שיווקי, מענה לשאלות, טיפול בבירורים ותלונות של המשתמש, לצרכים פנימיים של מרכז הספורט, תחקור תלונות, ביקורות, אבטחת מידע, מניעת הונאות, לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, שיפור והעשרת תכני האתר, וכיו"ב (להלן: "המטרות"). המשתמש מסכים לכך שהשימוש כאמור בפרטי המשתמש לא ייחשב כפגיעה כלשהי בפרטיותו של המשתמש, ומרכז הספורט לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או לפוגע בפרטיות של המשתמש בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות את המשתמש או להתחקות אחריו. מובהר כי מרכז הספורט עשוי לעשות שימוש במידע הסטטיסטי לצורך המטרות.

המשתמש מסכים לכך שהשימוש כאמור בפרטי המשתמש לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו של המשתמש, ומרכז הספורט לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או לפוגע בפרטיות של המשתמש בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות את המשתמש או להתחקות אחריו.

 1. העברה לצדדים שלישיים. מרכז הספורט לא ימסור את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: (א) אם יידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין מרכז הספורט; (ג) אם מרכז הספורט יארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שמרכז הספורט ימזג את עסקיו עם גוף אחר – הוא יהיה זכאי להעביר לגוף האחר את פרטי המשתמש, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות הפרטיות; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל מרכז הספורט כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בו ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל מרכז הספורט חשד סביר כי המשתמש עשה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל מרכז הספורט חשד סביר כי המשתמש הפר איזה מתנאי השימוש ו/או כל הסכם עם מרכז הספורט ו/או עם מי מטעמו; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך המטרות, כגון העברת פרטי המשתמש לעובדים, מנהלים, מבטחים, יועצים מקצועיים, סוכנים, ספקים, קבלני משנה, חברות קשורות או גופים אחרים (לרבות אלו המצויים במדינות בהן רמת ההגנה על פרטיות המידע שונה מזו הנהוגה בישראל). לא תהיה למשתמש טענה או דרישה כלפי מרכז הספורט ו/או מי מטעמו בקשר למסירת פרטי המשתמש כאמור. מובהר כי מרכז הספורט רשאי להעביר את המידע הסטטיסטי לצדדים שלישיים.

מובהר כי מאגר המידע של מרכז הספורט אשר יכיל את פרטי המשתמש ינוהל על ידי חברת אוף-ליין אירוביק בע"מ. 

 1. אבטחת מידע. מרכז הספורט מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, ובמידת הצורך, ולפי שיקול דעתו הבלעדי של מרכז הספורט, עשוי לעשות שימוש גם בטכנולוגיית הצפנה (למשל, בעת ביצוע תשלומים דרך האתר). בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, מרכז הספורט לא מתחייב ששירותיו או השימוש באתר או האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו, שכן שידור של מידע ברשת האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו. 
 2. דיוור שיווקי. מרכז הספורט רשאי, אך לא חייב, לשלוח למשתמשים פרסומים, מבצעים, עדכונים, ניוזלטרים וכדומה (ביחד להלן: "דיוור שיווקי") מעת לעת, בין היתר באמצעות דוא"ל או SMS, לרבות בדרך של דיוור ישיר, בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת"). על אף האמור, בהתאם להוראת סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת, מרכז הספורט יהיה רשאי לשלוח למשתמש דיוור שיווקי בעניין שירות שרכש ו/או שבו התעניין ו/או שירותים מסוג דומה. [ירנין – תשומת לבך שבהתאם להוראות חוק התקשורת, יש לקבל את ההסכמה המפורשת של המשתמש לצורך שליחת דיוור שיווקי, ולא ניתן להסתפק, למשל, באישור מדיניות הפרטיות לעניין זה. לפיכך, המלצתנו שכאשר משתמש נרשם לאתר הוא יתבקש לאשר כי הוא מסכים לכך שמרכז הספורט יעשה שימוש בפרטיו לצורך משלוח דיוור שיווקי בהתאם לחוק התקשורת] המשתמש יכול לבחור בכל עת להפסיק לקבל דיוור שיווקי ממרכז הספורט, וזאת על ידי פנייה בכתב למרכז הספורט, או דרך פנייה למרכז הספורט באופן בו שוגר הדיוור השיווקי, לפי בחירת המשתמש.
 3. זכויות. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), כל משתמש זכאי לעיין בפרטי המשתמש המוחזקים במאגר המידע של מרכז הספורט. משתמש שעיין בפרטי המשתמש ומצא כי אינם נכונים, שלמים, ברורים או מעודכנים, רשאי לפנות למרכז הספורט בבקשה לתקן את אותם פרטים או למחקם. פנייה כאמור יש להפנות לכתובת הדוא"ל velodrome@nsc.org.il. מובהר כי מרכז הספורט יאפשר את מימוש זכות העיון כאמור בהתאם להוראות כל דין. 
 4. עדכון מידע. על המשתמש להודיע למרכז הספורט באם יש צורך לתקן או לעדכן את פרטי המשתמש שמרכז הספורט מחזיק על אודותיו.
 5. עוגיות. 

[ירנין – האם אכן ייעשה שימוש בעוגיות באתר? ככל שכן – אנא אשר כי המתואר להלן אכן תואם את המצב כפי שיהיה]

  1. האתר עושה שימוש ב-Cookies (להלן: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. עוגייה היא קובץ המכיל רכיב מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן, כאשר אז הרכיב מזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט.
  2. חלק מהעוגיות תפקענה כאשר יסגור המשתמש את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי מכשיר(י) הקצה שלו. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, ואולם, פרטי משתמש שמרכז הספורט מאחסן הנוגעים אל המשתמש יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מהעוגיות.
  3.  העוגיות משמשות, בין היתר, כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שיבקר באתר.
  4. אם המשתמש אינו מעוניין שייעשה שימוש בעוגיות, הוא יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך על המשתמש להיעזר בעמוד העזרה של הדפדפן. על המשתמש לדעת כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות שבאתר. בנוסף, המשתמש יכול למחוק את העוגיות במכשירי הקצה שלו, אך המשמעות היא שיצטרך להזין את שם המשתמש והסיסמה שלו באתר מחדש (וייתכן שגם באתרים אחרים).
  5. מובהר כי הסכמת המשתמש לשימוש בעוגיות בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות, במועד ביקורו הראשון באתר, מאפשרת למרכז הספורט לעשות שימוש בעוגיות בכל פעם שהמשתמש מבקר באתר, עד אשר יבטל את הסכמתו כאמור.

קניין רוחני

 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן) בקשר לאתר, לרבות סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, לרבות, מבלי לגרוע, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר אחר הכלול באתר – הינן של מרכז הספורט בלבד ו/או ספקי התוכן שלו ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין, וחלקם אף מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. 
 2. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך (re-transmission) להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתו המפורשת של מרכז הספורט או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות, בכתב ומראש. שם המתחם של האתר וסימני המסחר של מרכז הספורט (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו), הינם קניינו הבלעדי של מרכז הספורט.

חובות המשתמש

 1. השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים: 
  1. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו של מרכז הספורט (או צדדים שלישיים, לפי העניין) לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי, למעט על פי הקבוע במפורש בתקנון זה, המשתמש יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים הכלולים באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.
  2. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע המופץ בו, בתכנים, במוצרים ובשירותים אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש שבתקנון זה.
  3. המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של מרכז הספורט ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של מרכז הספורט.
  4. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק למרכז הספורט ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם. 
  5. המשתמש מודע למגבלות רשת האינטרנט הנוגעות לאבטחת מידע ברשת ומשחרר את מרכז הספורט ו/או מי מטעמו מכל אחריות בעניין זה.

שונות

 1. מרכז הספורט שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתו, וללא צורך קבלת הסכמה מוקדמת של המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באתר. נוסחו המחייב של התקנון או מדיניות הפרטיות (לפי העניין) הינו זה שיופיע מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתקנון או במדיניות הפרטיות (לפי העניין). המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות התקנון ומדיניות הפרטיות בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתקנון או במדיניות הפרטיות (לפי העניין).  
 2. המשתמש ישפה את מרכז הספורט, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי מתנאי שימוש אלה או כל זכות של צד שלישי.
 3. כל המחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר, לשימוש באתר, לרבות, אך לא רק, בקשר עם המידע והתכנים המצויים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר, לרבות בקשר עם התכנים, המוצרים והשירותים המוצעים באתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.
 4. במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את החלקים האחרים של אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
 5. כל השתהות של מרכז הספורט בקיום זכות המגיעה לו או אי עמידה שלו על זכות המגיעה לו לפי התקנון, מדיניות הפרטיות או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של מרכז הספורט על זכות כאמור.
 6. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות למרכז הספורט בכתובת דוא"ל velodrome@nsc.org.il.